Algemene voorwaarden

1. verplichtingen verhuurder

 1. de verhuurder informeert de huurder over eventueel benodigde vaarbewijzen vóór sluiting van het contract.
  De verhuurder is verplicht het vaartuig als volgt ter beschikking te stellen:
 2. tijdig en in een staat die overeenstemt met de wettelijke bepalingen;
 3. in goede staat en compleet met inventaris en toebehoren.
 4. met gevulde drinkwater-, brandstof- en gastanks;
 5. met voldoende instructie vooraf voor het gebruik van het vaartuig, met name over de controle van het vloeistofpeil van de accu’s, van het oliepeil en andere smering;

2. verplichtingen huurder

De huurder is verplicht:

 1. de verschuldigde huur- en waarborgsom, respectievelijk annuleringskosten te voldoen, ook al gebruikt hij het vaartuig niet of voor een kortere periode;
 2. het vaartuig zorgvuldig en als een goed schipper, in overeenstemming met zijn bestemming en instructieboekje, te gebruiken;
 3. de instructies van de verhuurder op te volgen;
 4. het vaartuig niet aan anderen in gebruik te geven of te verhuren;
 5. ervoor te zorgen dat er aan boord over benodigde vaarbewijzen en voldoende vaarervaring wordt beschikt.
 6. het vaartuig tijdig en in dezelfde staat als bij aanvang van de huurperiode- behoudens normale slijtage - in te leveren bij de verhuurder.

3. annulering huurder

 1. Indien de huurder de huurovereenkomst wil annuleren, moet hij de verhuurder zo spoedig mogelijk hiervan schriftelijk in kennis stellen.
 2. In geval van annulering is de huurder aan de verhuurder een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd te hoogte van:
  • 15% van de overeengekomen huursom in geval van annulering tot drie maanden vóór aanvang van de huurperiode;
  • 50% van de overeengekomen huursom in geval van annulering tot twee maanden vóór de aanvang van de huurperiode;
  • 75% van de overeengekomen huursom in geval van annulering tot één maand vóór de aanvang van de huurperiode;
  • 100% van de overeengekomen huursom in geval van annulering binnen één maand vóór de aanvang van de huurperiode dan wel op de ingangsdatum van de huurperiode, alle voorgenoemde schadeloosstellingbedragen met een minimum van € 68,00;
 3. In geval van annulering door de huurder kan de verhuurder om indeplaatsstelling van derde verzoeken.
  In het geval vorenbedoelde derde voor de verhuurder acceptabel is, is de huurder slechts 10% van de overeengekomen huursom met een minimum van € 45,00 en eenmaximum van €115,00 verschuldigd.

4. tekortkomingen

 1. Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht het contract geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dat is alleen anders als de tekortkoming van zo’n bijzondere aard of gering omvang is dat ontbinding niet gerechtvaardigd is. Tevens bestaat aanspraak op vergoeding van eventuele schade, tenzij de tekortkoming niet aan de ander kan worden toegerekend.
 2. Bij ontbinding resp. gedeeltelijke ontbinding wegens een tekortkoming van de verhuurder restitueert hij de eventueel betaalde huren Waarborgborgsom geheel resp. gedeeltelijk. Bestaat de tekortkoming uit het niet of niet tijdig afleveren van het vaartuig, dan heeft de huurder tevens recht op 25% van de huursom, behoudens het recht op volledige schadevergoeding. Indien door de tekortkoming van de verhuurder de vakantie geheel of gedeeltelijk is bedorven, dan heeft de huurder bovendien recht op een vergoeding daarvoor.
 3. Brengt de huurder het vaartuig later terug dan overeengekomen, dan heeft de verhuurder recht op evenredige vermeerdering van de huursom en vergoeding van verdere schade, tenzij de verlate teruglevering aan de huurder niet kan worden toegerekend.

5. kosten tijdens verhuur

 1. De kosten die direct verband houden met het gebruik van het vaartuig (o.a. haven, brug, kade, sluis- en liggelden, brandstof en verlichting e.d., uitgezonderd het flessengas) komen voor rekening van de huurder, tenzij deze aan de verhuurder moeten worden toegerekend.
 2. De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud en van reparatie, sleephulp en berging ter zake van mechanische defecten komen voor rekening van de verhuurder. Als deze kosten het bedrag van € 115,-overschrijden, dient vooraf contact opgenomen te worden en toestemming van de verhuurder gevraagd te worden, tenzij dit door omstandigheden onmogelijk is. Terugbetaling van de gemaakte kosten geschiedt bij voorkeur op vertoon van gespecificeerde nota’s. Vervangen onderdelen neemt de huurder zo mogelijk voor de verhuurder mee terug.

6. schade

 1. Bij elke schade door verlies, diefstal, inbeslagneming en beschadiging van het vaartuig, inventaris en toebehoren, treedt de huurder in overleg met de verhuurder, tenzij dit door omstandigheden onmogelijk is. De huurder houdt zich aan de instructies van de verhuurder.
 2. De huurder is aansprakelijk voor de genoemde schade en de daarmee verband houdende sleep- en bergingskosten, tenzij deze niet aan hem kunnen worden toegerekend of gedekt zijn door de lopende verzekering voor het pleziervaartuig, danwel ingevolge dit contract verzekerd had behoren te zijn.